Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش دوم)

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش دوم)

قانون انتخاب

زندگی ما نتیجه انتخابهای ما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم، کنترل کامل زندگی و تمامی آنچه برایمان اتفاق میافتد در دست خودمان است. انتخابها ریشه همه دست آوردهای ما در زندگی هستند. هر جایگاهی که در حال حاضر در آن قرار داریم حاصل انتخابهای ما در گذشته است.ما هرلحظه در حال انتخاب کردن هستیم. هر انتخاب می تواند ما را به اهدافمان نزدیک و یا از مقاصدمان دور کند.هر انتخابی باعث شروع رفتاری میشود که به مرور زمان این رفتار تبدیل به عادت میشود. این عادتها هستند که مسیر زندگی ما را مشخص می کنند. حداقل هشتاد درصد از کارهایی که انجام میدهیم از روی عادت است. پس می توانیم عادتهایی را که موفقیتمان را تضمین میکنند در خود پرورش دهیم و تا هنگامیکه رفتار موردنظر بهصورت خودکار و غیرارادی انجام نشود، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم. اگر فردی هیچ انتخابی نکند بدین معناست که او انتخاب کرده است که دریافتکننده منفعلی از هر اتفاقی که میافتد باشد. انتخابهای درست و تکرار آنها تا وقتیکه به عادت تبدیل میشوند دست آوردهای ما را خواهند ساخت. ً مثال اگر من انتخاب کنم که روزی نیم ساعت ورزش کنم و این کار را بهصورت یک عادت دربیاورم دست آورد من سالمتی من خواهد بود. اگر انتخاب کنید روزی یک ساعت بجای تماشای برنامههای بیمحتوای تلویزیون درزمینه شغلی خود مطالعه داشته باشید بعد از یک سال از همه رقبای خود باالتر قرار میگیرید. زندگی ما نتیجه انتخابهای ما تا این لحظه است. اگر میخواهید زندگی بهتری داشته باشید، آگاهانه انتخابهای بهتری کنید.

 

قانون تفکر مثبت

برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت امری ضروری است. شیوه تفکر شما نشاندهنده ارزشها، اعتقادات و انتظارات شماست. مثبت اندیشی یعنی داشتن امید همیشگی به یافتن راهحل. کل رفتار آدمی وابسته به تفکر اوست. تفکر مثبت، موجب آرامش درونی، موفقیت، روابط بهتر و سالمتی بیشتر میشود. دیدگاه مثبتی به زندگی داشته باشید و در هر کاری، منتظر نتایج موفقیتآمیز باشید. قانون تفکر مثبت و قانونهای باور، انتظار و عینیت یافتن ذهنیات، مکمل یکدیگر هستند. افکار مثبت آن دسته از افکاری هستند که تأثیرات مفیدی بر ذهن و رفتار ما بهجای میگذارند، هدایتکننده هستند و اغلب موجبات زندگی بهتری را فراهم میسازند. یکی از بهترین راههای تفکر مثبت تکلم مثبت است. ضمیر ناخودآگاه با کلمات کار دارد. پس برای تفکر مثبت باید مواظب افکار و زبانمان باشیم. اگر میخواهید بهترین نتیجه را از تفکر مثبت ببرید این سهگام را بردارید: تفکر مثبت تجسم مثبت اقدامات مثبت نگرش شما مسیرتان را مشخص میکند، پس خوب است که افکار خود را به مسیر مثبتی هدایت کنید.

 

قانون تغییر

تغییر، غیرقابلاجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن. همهچیز در این دنیا از زمین و خورشیدگرفته تا شرایط اقتصادی و جامعه هرروز در حال تغییر است. کسانی موفق هستند که بتوانند خود را با این تغییرات وفق دهند. دایناسورها نتوانستند خود را با تغییرات محیطی وفق دهند و از بین رفتند. ّ شرکت نوکیا نتوانست خود را با سرعت تغییرات در دنیای فناوری جلو ببرد و بهناچار شکست خورد. بچه شما از نونهالی به نوجوانی میرسد شما نمیتوانید همان رفتاری را با او داشته باشید که وقتی نونهال بوده است و باید با توجه به تغییرات به وجود آمده رفتار خود را تغییر دهید. در بازار و دنیای کسبوکار هم این قانون بسیار اهمیت دارد بسیاری از شغلهای قدیمی جای خودشان را به کسبوکارهای جدید میدهند و اگر ما از این تغییرات پیروی نکنیم محکومبه شکست خواهیم بود. تغییرات، غیرقابلاجتناب هستند و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.

 

قانون مسئولیتپذیری

هر چه و هرکجا که هستید به خاطر آن است که خودتان اینطور خواستهاید. مسئولیت کامل آنچه هستید، آنچه به دست آوردهاید و آنچه خواهید شد، بر عهده خود شماست. هنگامی ً که مسئولیت زندگی خود را صد درصد بپذیرید حتما موفق خواهید شد. ما وقتیکه مسئولیت همه کارها و مسائل زندگی را خودمان به عهده بگیریم دیگر به عوامل بیرونی وابسته نخواهیم بود و با این کار اجازه نمیدهیم که هیچ کاری خارج از دایره قدرت ما باشد ولی تا وقتیکه دیگران را مسبب اتفاقات به وجود آمده برای خودمان بدانیم، قدرت خودمان را محدود کرده و محتاج کمک دیگران خواهیم بود. پس همیشه مسئولیت کارهایتان را صد درصد خودتان قبول کنید تا صد درصد راهحل در اختیار خودتان باشد و این در کنترل خودتان است. به دیگران این قدرت را ندهید که بتوانند درنتیجه کارهای شما تأثیرگذار باشند. با پذیرش مسئولیت کارها قدرت حل آنها را به دست آورید. اگر فروش مغازه من کم است میتوانم آن را به صدها دلیل و بهانه بیرون از خودم ربط بدهم و با این کار میپذیرم که از دایره اختیارات من خارج است. ولی اگر بپذیرم این من هستم که میتوانم فروشم را در هر شرایطی بهبود ببخشم دیگر منتظر عوامل بیرونی نخواهم بود و آنقدر روی افزایش فروش کار میکنم تا نتیجه بگیرم. تا وقتیکه نتوانیم مسئولیت همهکارهای زندگی را بپذیریم و دیگران را مسبب اتفاقات پیرامونمان بدانیم، هیچگاه به بلوغ روانی نمیرسیم. مسئولیتپذیری نشانه بلوغ روانی است. اگر همین یک قانون را در زندگی بفهمیم و بهدرستی انجام دهیم چنان قدرتی پیدا میکنیم که هیچ موفقیتی دور از دسترس نخواهد بود.

 

قانون پاداش

عالم در نظم کامل به سر میبرد و ما پاداش کامل اعمالمان را میگیریم. همیشه از همان دست که میدهیم از همان دست میگیریم. اگر از عالم بیشتر دریافت میکنید به این دلیل است که بیشتر میبخشید. از هر دست بدهی از همان دست خواهی گرفت. پاداشهایی را که در زندگی میگیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد. هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کارکنید و تواناییهای خود را افزایش دهید، در عرصههای مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت میکنید. اگر به موفقیت دیگران کمک کنید بدون شک شما نیز موفق خواهید شد. به بهتر شدن زندگی دیگران کمک کنید تا پاداش آن را در زندگی خود ببینید.

 

قانون تأثیر

تالش همه امیدها، رؤیاها، هدفها و آرمانهای ما درگرو سختکوشی است. هر چه بیشتر تالش کنیم؛ موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد. آنچه میان شما و اهدافتان ایستاده، رفتار شماست. انسان با کوشش به هر چيزي خواهد رسيد سختکوشی به معنی عاشقانه کار کردن است نه کار بدنی بیشتر. میزان و زمان رسیدن به اهداف و آرزوهای ما رابطه مستقیم با تالش ما دارد. هر چه بیشتر کارکنیم کار آیی بیشتری پیدا میکنیم؛ اما باید اموری را بر عهده بگیریم که دوستشان داریم و در حد توانمان باشد. شاید برای انجام همه کارها وقت کافی وجود نداشته باشد؛ ولی همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی هست. اگر عاشق کارمان باشیم سختکوشی ما عاشقانه کار کردن است اما اگر از کارمان خوشمان نیاید سختکوشی ما معنی زجر کشیدن و کار بدنی بیشتر است؛ بنابراین در کاری که عاشقش هستید صد درصد توانتان را بگذارید تا موفق شوید.

 

قانون آمادگی

در هر حوزهای موفقترین افراد، آنهایی هستند که وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کارها میکنند. عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است. ما به میزانی موفق میشویم که از قبل خود را آماده کرده باشیم. اگر قصد دارید با ماشین خودتان به مسافرت بروید شما باید یک ً سری موارد را از قبل آماده کنید مثال ً باید قبال رانندگی را یاد بگیرید، روغن و بنزین ماشین را چک بکنید، ماشین را ازلحاظ فنی معاینه کنید وسایل سفر را فراهم کنید و وقتی همه اینها را آماده کردید میتوانید سفرتان را شروع کنید. آمادگی در هر کاری الزم است. درفروش اولین مرحله، آمادگی است. ما اگر آماده نباشیم نمیتوانیم وارد چرخه فروش شویم. اگر فروشنده آمادهای نباشیم نمیتوانیم فروش خوبی داشته باشیم. در ادامه روشهای آمادگی درفروش را میآموزیم

قانون شفافیت موفقیت باید برای ما شفاف باشد. منظور ما از موفقیت چیست؟ مغز باید برایش روشن و مشخص باشد شما چه میخواهید. موفقیت از دید شما چیست؟ چه شکلی است چه طعمی است چه رنگی است؟ شما باید بدانید وقتی موفق میشوید به چه انسانی تبدیل میشوید. چه چیزهایی به دست میآورید. برای ذهن شما باید همهچیز در مورد موفقیت واضح و آشکار باشد. تا ندانید به چه میخواهید برسید چطور انتظار دارید که به آن برسید. وقتی میگویید میخواهم خوشبخت شوم این هدف شفاف نیست و تا وقتی آن را شفاف نکنید نمیتوانید به آن برسید. خوشبختی ازنظر شما چیست؟ وقتی چه چیزهایی در چه زمانی داشته باشید احساس میکنید خوشبخت هستید؛ و یا میگوییم میخواهم پولدار شوم. شما باید شفاف و دقیق بدانید چه مقدار پول میخواهید این پول را برای چهکارهایی میخواهید از چه راههایی میتوانید این پول را تهیه کنید. موفقیت باید برای ما شفاف باشید. ذهن باید برایش روشن و مشخص باشد شما چه میخواهید اینیکی از قوانینی موفقیت است.

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش اول)

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش اول)

ارسال نظر

خوش آمدید

نیمکت برای یادگرفتن، همیشه جذابه. نوشتن از نیمکت جذابتره. خاطرات نیمکتی شما را خریداریم.

دناگرام، شبکه اجتماعی فروش اینترنتی

درگاه پرداخت مستقیم، بدون کمیسیون و بدون هزینه اولیه، کارکرد آسان و سریع

لیتکهای مفید

آمار

  • بازدید امروز: 242
  • بازدید دیروز: 142
  • بازدید کل: 149289

نیمکت سایت آموزشی ایران قدرت گرفته از سایت نیمکت - آموزش کسب و کار اینترنتی