Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش سوم)

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش سوم)

به شما اطمینان میدهم که با فراگرفتن این قوانین، نگاه شما به زندگی و جهان هستی متفاوت خواهد شد و شما خواهید دانست زندگی آنقدرها پیچیده نیست! بلکه تنها باید به نشانه هایی که کائنات بر سر راه شما قرار میدهد توجه کنید.

قانون ظرفیت

شما بهقدری موفق میشوید که ظرفیت داشته باشید. ما آنقدر موفق میشویم که آماده و شایسته آن هستیم. اگر از وضعیت فعلی خود راضی نیستید باید ظرفیت خود را در یک سری از کارها باال ببرید. ما بهاندازه ظرفیتمان موفق میشویم. چقدر حاضری بیاموزی. چقدر حاضری آموختههایت را به عمل تبدیل کنی. اگر برای برداشتن آب به کنار دریا بروی و ظرف کوچکی به همراه داشته باشی مشکل از دریا نیست مشکل از ظرف کوچکی است که شما برای برداشتن آب با خودتان بردهاید. ظرفتان را بزرگ کنید حاضر باشید بیاموزید تا آخر عمرو از آموختههایتان استفاده کنید اگر در کارهایت موفق نمیشوی دو دلیل دارد: اول: هنوز برایت شفاف نیست موفقیت چیست دوم: ظرفیتت هنوز زیاد نشده است. محدودیت در دریا نیست محدودیت در ظرفی است که ما برای بردن آب از دریا با خود به همراه آوردهایم. ظرفت را بزرگتر کن افق دیدت را زیادتر کن دنیا محدودیتی در بخشش ندارد. هیچ محدودیتی وجود ندارد، محدودیت فقط در ذهن ماست.

قانون قیمت

هر چیزی را که در دنیا بخواهید میتوانید به دست بیاورید به شرط اینکه حاضر باشی قیمت آن را پرداخت کنی و عقل ما حکم میکند چیزی که به دست میآوریم باقیمتی که پرداخت میکنیم برابر باشد. هر چیزی قیمتی دارد. برای دریافت هر چیزی ازجمله موفقیت باید قیمت آن را بپردازیم. اگر میخواهیم که وزن متناسبی داشته باشیم قیمت آن این است که رژیم غذایی مناسبی داشته باشیم اگر میخواهیم عضالتمان قویتر شود قیمت آن این است که وقت گذاشته و هرروز با وزنه کارکنیم. اگر میخواهیم روابط بهتری با همسرمان داشته باشیم قیمتش این است که آموزشدیده و برای آنوقت بگذاریم. ما باید حاضر باشیم قیمت هر چیزی را متناسب با آن پرداخت کنیم. هیچچیز رایگانی وجود ندارد آیا حاضری قیمت موفقیتت را بپردازی. برای رسیدن به اهدافت چه قیمتی باید بپردازی آنها را مشخص کن و حاضر باش قیمت موفقیتت را بپردازی

قانون شناخت

شناخت به انسانها قدرت میدهد. به شما امکان میدهد که استفاده درست بکنید شناخت مهمترین عاملی است که میزان موفقیت شمارا تعریف میکند. من اگر شناخت داشته باشم بهتر میتوانم استفاده کنم. شما اگر یک وسیله گرانقیمت داشته باشید که دکمههای فراوانی روی آن باشد اگر آنها را نشناسید نهتنها به دردتان نمیخورد بلکه موجب سردرگمی شما خواهد شد. پس وقتی خودمان را بهتر بشناسیم بهتر میتوانیم از تواناییهایمان استفاده کنیم و کنترل خودمان را در دست بگیریم. اگر خودمان را بهتر بشناسیم میفهمیم چرا خوشحالم چرا ناراحتم چرا انتظار دارم همه مرا تأیید کنند چرا انتظار دارم بدون تالش ثروت به دست بیاورم خودشناسی یکی از مهمترین شناختها و کلیدهای موفقیت است که در قسمتی از کتاب بهطور کامل در مورد اهمیت آن صحبت کردیم. سعی کنید در هر کاری به شناخت کامل برسید تا باقدرت بیشتری دست به عمل بزنید.

 قانون علم و فن

موفقیت حاصل دانستن و توانستن است برای موفق شدن به دو چیز نیاز داریم اول: دانستن )آگاهی( دوم: بلد بودن )توانستن( انسانهای امروز بیشتر از آن چیزی که الزم است میدانند و کمتر از آن چیزی که الزم است عمل میکنند. تنها کافی است بیست درصد از دانستههایتان را به عمل تبدیل کنید تا به موفقیت برسید. تنها دانستن کافی نیست باید دانستههایتان را اجرا کنید. یک ساعت بیاموز و نه ساعت تمرین کن. بیست درصد بیاموز و هشتاد درصد تمرین کن. اگر غیرازاین عمل کنید شما دانستههایتان خیلی زیاد است اما برآیندی در زندگی شما نخواهد داشت و بهجایی نمیرسید. برای موفق شدن باید هرروز به دانشتان اضافه کنید و این دانشها را با تمرین به مهارت تبدیل کنید. توانا بود هر که تمرین کند

قانون هماهنگی

اجزای موفقیت باهم هماهنگ هستند. اگر خوشحالی میتوانی پولدار هم باشی. اگر در کارت موفق هستی باید در خانواده هم موفق باشی. پولدار شدن و ثروتمند شدن نهتنها با دانایی و موفقیت و شادمانی جدایی ندارد بلکه خیلی به هم ربط دارند. ثروت وابستگی دارد به دارایی؛ و این باور اشتباهی است که علم بهتر است یا ثروت. علم و ثروت میتوانند در کنار هم باشند. هیچوقت فکر نکنید که اگر قرار است موفقیتی به دست بیاورید باید موفقیت دیگری را از دست بدهید. اجزای موفقیت باهم هماهنگ است.

قانون جذب:

مهمترین قانون در جهان هستی قانون جذب، بیان میکند که هر چیزی که روی آن تمرکز میکنید، به آن فکر میکنید، دربارهی آن میخوانید و شدیداً دربارهاش صحبت میکنید را به زندگی خود جذب میکنید. جک کانفیل قانون جذب چیست؟ در زندگی همان چیزهایی را بهسوی خود جذب میکنیم که انرژی و حواس و توجهمان را به آن معطوف میکنیم، چه آن را بخواهیم چه نخواهیم. هر انسانی امواج خوب یا بد دارد. درواقع ما دائم در حال ارتعاش هستیم. اگر تو ذوقزده، خرسند، قدردان، شاکر یا مفتخر باشی؛ امواج مثبت بیرون میدهی و اگر عصبانی، غمگین، ناامید و سرخورده باشی و احساس بیهودگی، بد بیاری یا شکست خوردگی کنی؛ امواج منفی از خودت بیرون میدهی.

 

قانون جذب به طور خاص بیان میکند که هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم از خوب یا بد، زشت یا زیبا در دنیای واقعی نمود خواهد یافت. سرعت و شدت به واقعیت پیوستن این تصویر ذهنی بهشدت تمرکز روی آن موضوع و وضوح تصویر آن در ذهن بستگی دارد. درواقع خواستههایی که تصور میشوند باید بهگونهای باشند که بتوان آنها را در ذهن حس و باور نمود. قانون جذب میگوید هر چه فکر کنی همان میشود. درواقع قانون جذب یک قانون ثانوی است و قانون اصلی قانون ارتعاش است. به این صورت که هر چیزی که از انرژی ساختهشده باشد مشابه خود را جذب میکند. هر چیزی در این دنیا دارای فرکانس مختص به خود است و وقتی انسان در مورد چیزهای مختلف اعم از پول، روابط خوب، سالمتی، فقر، روابط نابسامان، بیماری تمرکز میکند همانها را نیز جذب میکند و این از طریق ذهن و احساسات انسان امکانپذیر است. هر فکری در ارتعاش است و نشان و عالمتی میفرستد. قانون جذب میگوید: هر چیزی شبیه خود را جذب میکند هر فکری که در سر ما باشد فرکانسی به جهان ارسال میکند که موارد مشابه و هم فرکانس با آن را به سمت خود جذب میکند. اگر شما یاد بگیرید که چگونه با قانون جذب کارکنید و روی چیزهایی که میخواهید تمرکز کنید زندگی شما تغییر خواهد کرد. شما به چیزی تبدیل میشوید که بیشتر به آن فکر میکنید همچنین میتوانید چیزهایی که به آنها فکر میکنید و تمرکز بیشتری روی آنها دارید را جذب کنید. مهم این است که به اتفاقات و رویدادهای مثبت فکر میکنید یا منفی. افکار شما احساساتتان را میسازد. این قسمت برای بسیاری از افراد سختترین و مهمترین بخش است. اعمال قانون جاذبه در زندگی اگر ندانید چگونه احساسات و افکار خود را مدیریت کنید و بسازید ناموفق خواهد بود. اگر احساساتی چون شادی، عشق، هیجان، قدردانی، اشتیاق و امید و رضایت دارید افکار شما مثبت بوده و اتفاقات خوبی رقم میخورد اما اگر احساساتی نظیر خشم، ترس، ناراحتی، افسردگی، نفرت و انتقام دارید افکار منفی شما نتایج خوبی را حاصل نمیکند.

 

دانستن این قوانین زندگی را بسیار راحت و لذتبخش میکند اینها قوانین جهان هستیاند که با فراگرفتن آنها هیچ راهی بهجز موفق شدن برای شما باقی نخواهد ماند. با دانستن اینکه جهان هستی چگونه و از چه طریقی به خواستههای ما جواب میدهد و آن را از شکل آرزو به واقعیت جدانشدنی زندگی ما تبدیل میکند ما میتوانیم حسابشده و دقیق گامهایی را برداریم تا فاصله میان خودمان و آرزوهایمان را به حداقل برسانیم و زمان رسیدن به آنها را بسیار کوتاه کنیم. زمانی که با ساختار جهان هستی بیشتر آشنا میشویم متوجه این نکته خواهیم شد جهان هستی سادهترین کار را برای رسیدن ما به خواسته ها و آرزوهایمان انجام میدهد و با دانستن این مطلب، میتوانیم خیلی سریع به بزرگترین آرزوها و اهدافمان دست پیدا کنیم. با دانستن اینکه کائنات چه رازی را در دل خود حفظ کرده است میتوانیم از انرژی بینهایت کائنات که در تمام وجود خود ما نیز در گردش است استفاده کرده وزندگی زیبا برای خود بسازیم. شاید با دانستن این رازها نگرش ما به زندگیمان نیز تغییر کند و به این حقیقت دست پیدا کنیم که تمام اهداف و آرزوهای ما ثمره تفکر ما به زندگی و جهان هستی است و کائنات در قبال انرژی زندگی ساز ما، زیباترین آرزوهای ما را در بهترین زمان و مکان خلق میکند.

 

تمرین

کاربرد قوانین جهان هستی را در زندگی خود بیابید و ببینید کجاها میتوانستید با استفاده از این قوانین نتایج بهتری به دست بیاورید. سؤاالت زیر عالوه بر اینکه شمارا با قوانین جهان هستی بیشتر آشنا میکند، به شما کمک میکند که شناخت بهتری نسبت به خود پیدا کنید پس با دقت و حوصله به آنها پاسخ دهید: دلیل واقعی چند مورد از اتفاقاتی که در زندگی شما تأثیرگذار بودهاند را بنویسید؟ چگونه میتوانید با شناخت دالیل اصلی این اتفاقات از آنها درس گرفته و نتایج دلخواه خود را رقم بزنید؟ چند مورد از اتفاقاتی که با توجه و تمرکز شما بر روی آنها برایتان اتفاق افتادهاند نام ببرید؟ موفقیت از دید شما چه چیزی است؟ وقتی به کجا برسید موفق شدهاید؟ تعریف شما از موفقیت چیست؟ آیا برای شما شفاف است که چه میخواهید؟ چه انتخابهایی در زندگی شما تأثیرگذار بودهاند؟ کدام انتخابها اشتباه و یا صحیح بودهاند؟ چه عادتهایی باعث موفقیت و یا شکست شما شدهاند؟ چه باورهایی باعث موفقیتها و یا شکستهای شما می ً شوند؟ مثال باور )هیچکس از راه حالل پولدار نمیشود و یا پول چرک کف دسته( در بیشتر مواقع به چه افکاری تمرکز و توجه میکنید؟ انتظار چه اتفاقاتی را در زندگی خود میکشید؟ آیا مثبت اندیش هستید؟ آیا همیشه آماده ایجاد تغییرات هستید یا تغییر کردن و ترک یک عادت بد برای شما مشکل است؟ آیا صد درصد مسئولیت همه اتفاقات زندگی خود را میپذیرید؟ و یا برعکس همیشه دنبال مقصر میگردید؟ آیا عاشق شغلتان هستید؟ آیا صد درصد توانتان را برای انجام کار صرف میکنید؟ آيا برای شروع هر کاری خودتان را از قبل آماده میکنید؟ آیا ظرفیت خود را درزمینه ای که میخواهید به آن برسید هرروز افزایش میدهید؟ آیا دانش و مهارتهای خود را هرروز افزایش میدهید؟ آیا حاضرید قیمت موفقیت را بپردازید؟ آیا میدانید که بهای موفقیت را باید نقدی و جلو پرداخت کنید؟ در چه مواردی حاضر نشدهاید قیمت واقعی کاری را پرداخت کنید و شکستخوردهاید؟

شناخت شما نسبت به خودتان و محیط اطرافتان، کسبوکارتان کامل است؟ در چه جاهایی قانون شناخت میتواند به شما کمک کند؟ تا چه اندازه دانستههای خود را به عمل و اقدام به مهارت تبدیل میکنید؟ آیا برنامهای برای عملی کردن ایدههایتان دارید؟ آیا باورهای شما در مورد ثروت، روابط، معنویت و موارد دیگر باهم هماهنگ هستند؟ آیا ازنظر شما میشود پولدار شد و علم هم به دست آورد؟ در چه جاهایی قانون جذب به شما کمک کرده است؟ چگونه میتوانید از قانون جذب در زندگیتان استفاده کنید؟ آیا بیشتر به خواستههایتان توجه میکنید و یا به ناخواستههایتان؟ چه چیزهایی را با استفاده از قانون جذب به زندگیتان جذب کردهاید؟ به شما اطمینان میدهم که با فراگرفتن این قوانین، نگاه شما به زندگی و جهان هستی متفاوت خواهد شد و شما خواهید دانست زندگی آنقدرها پیچیده نیست! بلکه تنها باید به نشانههایی که کائنات بر سر راه شما قرار میدهد توجه کنید.

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش اول)

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش دوم)

ارسال نظر

خوش آمدید

نیمکت برای یادگرفتن، همیشه جذابه. نوشتن از نیمکت جذابتره. خاطرات نیمکتی شما را خریداریم.

دناگرام، شبکه اجتماعی فروش اینترنتی

درگاه پرداخت مستقیم، بدون کمیسیون و بدون هزینه اولیه، کارکرد آسان و سریع

لیتکهای مفید

آمار

  • بازدید امروز: 165
  • بازدید دیروز: 142
  • بازدید کل: 149212

نیمکت سایت آموزشی ایران قدرت گرفته از سایت نیمکت - آموزش کسب و کار اینترنتی